Content Writer Questionnaire

Part Time – Full Time (Երկուշաբթի – Ուրբաթ)
Աշխատանքը գրասենյակային է։
Նախատեսվող աշխատավարձ՝
part-time 60․000 – 90․000 դրամ
full-time 120․000 – 150․000 դրամ

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը: *

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը: *

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address): *

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address): *

Ի՞նչ ֆորմատով եք նախընտրում աշխատել: *

Ի՞նչ ֆորմատով եք նախընտրում աշխատել: *

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։ *

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։ *

Կցեք ձեր CV-ն։*

Կցեք ձեր CV-ն։*

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 10 MB

Այլ նշումներ

Այլ նշումներ

Scroll to Top