Content Writer Questionnaire

Full Time (Երկուշաբթի – Ուրբաթ 09:00 – 18:00)
Part Time (first shift 09:00-13:00 Կամ second shift 14:00-18:00)
Աշխատանքը գրասենյակային է։

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը: *

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը: *

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address): *

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address): *

Ի՞նչ ֆորմատով եք նախընտրում աշխատել: *

Ի՞նչ ֆորմատով եք նախընտրում աշխատել: *

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:(ձեր ընտրած ֆորմատին համապատասխան)*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:(ձեր ընտրած ֆորմատին համապատասխան)*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։ *

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։ *

Կցեք ձեր CV-ն։*

Կցեք ձեր CV-ն։*

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 10 MB

Այլ նշումներ

Այլ նշումներ

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top