UI/UX Designer Questionnaire

UI UX Designer
TT Soft-ը փնտրում է ամենակրեատիվ UI UX Designer-ին նոր գաղափարներ իրականացնելու ու դրանք կյանքի կոչելու 🤗

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:(շաբաթական 5 օր, 4 ժամ, ազատ գրաֆիկ)*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:(շաբաթական 5 օր, 4 ժամ, ազատ գրաֆիկ)*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Կցեք ձեր պորտֆոլիոյի հղումը։*

Կցեք ձեր պորտֆոլիոյի հղումը։*

Կցեք ձեր CV-ն։

Կցեք ձեր CV-ն։

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 100 MB

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top