English Support Specialist Questionnaire

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address): *

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address): *

Գնահատեք ձեր ուշադրությունը 1-10 բալային համակարգով:

Գնահատեք ձեր ուշադրությունը 1-10 բալային համակարգով:

Գնահատեք ձեր անգլերենի գիտելիքները:

Գնահատեք ձեր անգլերենի գիտելիքները:

Ինչպե՞ս եք նախընտրում աշխատել:

Ինչպե՞ս եք նախընտրում աշխատել:

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Կցեք ձեր CV-ն։

Կցեք ձեր CV-ն։

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 100 MB

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top