Social Media Marketing Specialist Questionnaire

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Գնահատեք ձեր անգլերենի գիտելիքները:*

Գնահատեք ձեր անգլերենի գիտելիքները:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Ինչպես եք նախընտրում աշխատել?*

Ինչպես եք նախընտրում աշխատել?*

Ո՞րն է ձեր նախընտրելի սոցիալական հարթակը և ինչո՞ւ: *

Ո՞րն է ձեր նախընտրելի սոցիալական հարթակը և ինչո՞ւ: *

Տրամադրեք Ձեր կողմից կառավարվող սոցիալական էջ(եր)ի լինկ(եր) (Facebook, Twitter, TikTok, etc.):*

Տրամադրեք Ձեր կողմից կառավարվող սոցիալական էջ(եր)ի լինկ(եր) (Facebook, Twitter, TikTok, etc.):*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:(շաբաթական 20 ժամ, օրական 4 ժամ)*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:(շաբաթական 20 ժամ, օրական 4 ժամ)*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։ *

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։ *

Կցեք ձեր CV-ն։

Կցեք ձեր CV-ն։

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 100 MB

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top