Social Media Marketing Specialist Questionnaire

Տե՛ս հայտարարությունը այստեղ։ https://www.facebook.com/jobs/job-opening/443687780604666/?source=post_timeline
Note: This job is office-based

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Գնահատեք ձեր անգլերենի գիտելիքները:*

Գնահատեք ձեր անգլերենի գիտելիքները:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:

Ո՞րն է ձեր նախընտրելի սոցիալական հարթակը և ինչո՞ւ:

Ո՞րն է ձեր նախընտրելի սոցիալական հարթակը և ինչո՞ւ:

Տրամադրեք Ձեր կողմից կառավարվող սոցիալական էջ(եր)ի լինկ(եր) (Facebook, Twitter, TikTok, etc.):

Տրամադրեք Ձեր կողմից կառավարվող սոցիալական էջ(եր)ի լինկ(եր) (Facebook, Twitter, TikTok, etc.):

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։ *

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։ *

Կցեք ձեր CV-ն։

Կցեք ձեր CV-ն։

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 100 MB
Scroll to Top