SEO Specialist Assistant Questionnaire

Խնդրում ենք լրացնել հետևյալ դաշտերը.
Note: 𝐓𝐡𝐞 𝐣𝐨𝐛 𝐢𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞-𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝.

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն (email address): *

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն (email address): *

Գնահատեք ձեր անգլերենի գիտելիքները: *

Գնահատեք ձեր անգլերենի գիտելիքները: *

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր կողմից օգտագործված SEO գործիքներից մի քանիսը (Semrush, Ahrefs, etc.)։*

Նշեք ձեր կողմից օգտագործված SEO գործիքներից մի քանիսը (Semrush, Ahrefs, etc.)։*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Կցեք ձեր CV-ն։

Կցեք ձեր CV-ն։

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 100 MB

Are You a Plugin/Theme Owner?


This is your opportunity to promote to the RIGHT audience! We're here to help you grow.


This will close in 0 seconds

Scroll to Top