Marketing Head Assistant Questionnaire

Խնդրում ենք լրացնել հետևյալ դաշտերը.
Տե´ս հայտարարությունը այստեղ: https://www.facebook.com/jobs/job-opening/323543086438839/?source=post
Note: 𝐓𝐡𝐞 𝐣𝐨𝐛 𝐢𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞-𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝.

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն (email address): *

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն (email address): *

Գնահատեք ձեր անգլերենի գիտելիքները:

Գնահատեք ձեր անգլերենի գիտելիքները:

Ինչպե՞ս եք նախընտրում աշխատել:

Ինչպե՞ս եք նախընտրում աշխատել:

Ո՞ր ժամային գրաֆիկով եք ցանկանում աշխատել։

Ո՞ր ժամային գրաֆիկով եք ցանկանում աշխատել։

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:

Որո՞նք են ձեր ուժեղ կողմերը որպես marketing specialist:

Որո՞նք են ձեր ուժեղ կողմերը որպես marketing specialist:

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։

Կցեք ձեր CV-ն։*

Կցեք ձեր CV-ն։*

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 100 MB

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top