Junior PHP Developer

Տե´ս հայտարարությունը այստեղ: https://staff.am/junior-php-developer-96
Note: 𝐓𝐡𝐞 𝐣𝐨𝐛 𝐢𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞-𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝.

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր մաթեմատիկայի իմացության մակարդակը։

Նշեք ձեր մաթեմատիկայի իմացության մակարդակը։

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Կցեք ձեր CV-ն։

Կցեք ձեր CV-ն։

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 100 MB

Are You a Plugin/Theme Owner?


This is your opportunity to promote to the RIGHT audience! We're here to help you grow.


This will close in 0 seconds

Scroll to Top