Quiz for Developers

Այս հարցաշարին պատասխանելու համար դուք ունեք 20 րոպե։

Ձեր ժամանակն ավարտվեց!


Quiz for Developers

Quiz ծրագրավորման գիտելիքներդ ստուգելու համար !

1 / 20

Ինչ է վերադարձնում Math.random() մեթոդը

2 / 20

Ինչպես կարելի է փոխել "demo" id ունեցող էլեմենտի տառաչափը

3 / 20

Ինչպես կարելի է սահմանել զանգվածը

4 / 20

var x=22;

x%=5;

Ինչ արժեք կունենա x-ը

5 / 20

Որ հրամանի միջոցով կկանգնեցնենք ցիկլի աշխատանքը

6 / 20

Որ մեթոդի միջոցով է հնարավոր զանգվածի բոլոր տարրերը միացնել իրար՝ ստանալով տող

7 / 20

Ինչպես կարելի է վերցնել էլեմենտի լայնությունը, եթե նրան լայնություն տրված չէ

8 / 20

Ինչ արժեք կունենա x-ը, եթե x=5+'10'+1

9 / 20

Որ մեթոդի միջոցով կարող եք var x="hello" տողից ստանալ հետևյալ զանգվածը՝ ["h","e","l","l","o"]

10 / 20

Ինչ կվերադարձնի հետևյալ ֆունկցիան՝ isNaN("hello")

11 / 20

Ինչպիսի տեսք կունենա ցիկլը, եթե պետք է հաշվենք 5-ից 24 թվերի գումարը

12 / 20

var x="javascript";

var y=x.substr(2,3);

Ինչ արժեք կունենա y-ը

13 / 20

var a=777;

var x=(a%3!=0) ? "yes" : "no";

Ինչ արժեք կունենա x-ը

14 / 20

Որ մեթոդի միջոցով է հնարավոր զանգվածի տարրերը դասավորել այբբենական կարգով

15 / 20

var str="1hello world";

var x=str[7];

Ինչ արժեք կունենա x-ը

16 / 20

Ինչ է անում ceil() մեթոդը

17 / 20

Ինչպես կարելի է վերցնել "inp" id ունեցող input-ի պարունակությունը

18 / 20

Որ մեթոդի միջոցով է հնարավոր ստեղծել նոր HTML էլեմենտ

19 / 20

Արդյոք հնարավոր է Javascript-ի միջոցով ջնջել Html էլեմենտը

20 / 20

Ինչ է վերադարձնում Date() օբյեկտի getTime() մեթոդը

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top