Content Writer Questionnaire

Full Time (Երկուշաբթի – Ուրբաթ)
Աշխատանքը գրասենյակային է։
Նախատեսվող աշխատավարձ` 120․000 – 150․000 դրամ

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Վերջին շրջանում անցե՞լ եք ոլորտի հետ կապված որևէ դասընթաց, եթե այո խնդրում ենք նշել դասընթացի անունը և տեղը։ *

Վերջին շրջանում անցե՞լ եք ոլորտի հետ կապված որևէ դասընթաց, եթե այո խնդրում ենք նշել դասընթացի անունը և տեղը։ *

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը:*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Կցեք ձեր CV-ն։*

Կցեք ձեր CV-ն։*

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 10 MB

Այլ նշումներ

Այլ նշումներ

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top