Email Marketing Specialist Questionnaire

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր կողմից օգտագործված email marketing գործիքներից մի քանիսը (MailChimp, Active Campaign, etc.)։*

Նշեք ձեր կողմից օգտագործված email marketing գործիքներից մի քանիսը (MailChimp, Active Campaign, etc.)։*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը (part-time-ի համար)*

Նշեք ձեր նախընտրելի մինիմալ աշխատավարձի չափը (part-time-ի համար)*

Ինչպե՞ս եք նախընտում աշխատել։*

Ինչպե՞ս եք նախընտում աշխատել։*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Կցեք ձեր CV-ն։

Կցեք ձեր CV-ն։

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 10 MB

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top