Digital Outreach Specialist Questionnaire

Your Job responsibilities as a Digital Outreach Specialist are to:

  • Identify Potential and Existing Clients.
  • Develop Engagement and Outreach Strategies.
  • Work Directly with the Marketing and Sales Team.
  • Build Listicles of Potential Clients with all the possible ways to contact them.

    Salary: 50.000-60.000 AMD

If you think you are a perfect match, Carry on and Fill in the form to be one step closer!

No experience necessary: We are open to training newbies with a great desire to learn and move forward.

The job is office based.

Անուն, ազգանուն*

Անուն, ազգանուն*

էլ․ հասցե*

էլ․ հասցե*

Նշեք Ձեր անգլերենի մակարդակը*

Նշեք Ձեր անգլերենի մակարդակը*

Նշեք Ձեր 3 ուժեղ կողմերը*

Նշեք Ձեր 3 ուժեղ կողմերը*

Նշեք Ձեր 3 թույլ կողմերը*

Նշեք Ձեր 3 թույլ կողմերը*

Խնդրում ենք տրամադրել հեռախոսահամար կապ հաստատելու համար*

Խնդրում ենք տրամադրել հեռախոսահամար կապ հաստատելու համար*

Նկարագրեք երեք քայլերով թե ինչպես կարող եք կապ հաստատել պոտենցիալ հաճախորդների հետ։*

Նկարագրեք երեք քայլերով թե ինչպես կարող եք կապ հաստատել պոտենցիալ հաճախորդների հետ։*

Կցեք Ձեր CV-ին*

Կցեք Ձեր CV-ին*

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 10 MB

Այլ նշումներ

Այլ նշումներ

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top