Content Writing and SEO Fundamentals Թրեյնինգի գրանցում

Թրեյնինգը հաջողությամբ ավարտելու դեպքում, կունենաք մեր թիմին միանալու հնարավորություն 🤗

:hourglass_flowing_sand: Տևողություն: 2 շաբաթ
🏁 Մեկնարկը: Դեկտեմբերի 2
:mantelpiece_clock: Շաբաթական երեք դաս 19:00-20:30

Անուն, Ազգանուն*

Անուն, Ազգանուն*

Տարիք*

Տարիք*

Էլեկտրոնային հասցե*

Էլեկտրոնային հասցե*

Բջջային հեռախոսահամար*

Բջջային հեռախոսահամար*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը *

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը *

Եթե աշխատում եք, խնդրում ենք նշել նաև ընկերությունը, որտեղ աշխատում եք և Ձեր ներկայիս զբաղեցրած հաստիքը

Եթե աշխատում եք, խնդրում ենք նշել նաև ընկերությունը, որտեղ աշխատում եք և Ձեր ներկայիս զբաղեցրած հաստիքը

Տեղադրեք ձեր ֆեյսբուքյան էջի հղումը

Տեղադրեք ձեր ֆեյսբուքյան էջի հղումը

Կցեք CV-ն

Կցեք CV-ն

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 5 MB

Այլ նշումներ

Այլ նշումներ

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top